پذيرفته شدگان اوليه دوره کارداني به کارشناسي ناپيوسته مصوب کد رشته 4464 سازمان سنجش آموزش کشور در دانشگاه علوم انتظامي امين سال1396

ارسال شده در تاریخ : چهارشنبه 3 آبان 1396


به گزارش معاونت تربيت و آموزش دانشگاه علوم انتظامي امين، تاريخ ثبت نام از پذيرفته شدگان اوليه دوره کارداني به کارشناسي ناپيوسته مصوب کد رشته 4464 سازمان سنجش آموزش کشور سال 1396 دانشگاه اعلام گرديد. داوطلبان لازم است، با در دست داشتن مدارک ذيل جهت ثبت نام به شرح ذيل عمل نمايند.

گفتني است در صورت نقص مدارك، از ثبت نام داوطلبين  ممانعت به عمل خواهد آمد و انصراف از تحصيل تلقي مي گردد.

لازم به ذکر است با عنايت به اينکه پذيرش داوطلبين فوق بر اساس سوابق تحصيلي و معدل مدرک کارداني صورت گرفته، لذا در زمان ثبت نام معدل مدرک کارداني داوطلب مندرج در اصل مدرک کارداني با معدل اعلامي به سازمان سنجش تطبيق و در صورت هر گونه مغايرت، از ثبت نام داوطلب ممانعت به عمل خواهد آمد.

*************************************************************

الف)داوطلبان داراي درجه ستوانسومي که جهت ادامه تحصيل در مقطع کارشناسي ناپيوسته به صورت منتسب و شبانه روزي در اين دوره شرکت نموده بودند لازم است ساعت 0830يکي از روزهاي شنبه تا چهارشنبه مورخ 96/07/22 الي 96/07/26 با در دست داشتن مدارک ذيل به معاونت تربيت و آموزش دانشگاه مراجعه نمايند.

شرايط و ضوابط عمومي جذب دانشجو در مقطع کارشناسي ناپيوسته رشته علوم انتظامي)ويژه شاغلين( (کد رشته 4464)

1)عضويت کادر پايور ناجا(مرد).

2)داشتن مدرک کارداني مصوب مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات فناوري.

3)نداشتن سابقه ارتکاب جرائم محکوميت­هاي قضايي موثر و سابقه تنبيهات انضباطي(انتظارخدمت).

4)دارا بودن حداقل ميانگين نمره ارزيابي کارايي چهارسال 170.

5)داشتن درجه ستوانسومي.

تبصره:حداقل دو سال از تاريخ ترفيع درجه ستوانسومي سپري شده باشد.

6)دارا­بودن سن شناسنامه­اي حداکثر 27 سال.

7)اولويت با رسته‌هاي عملياتي مي‌باشد.

مدارک لازم جهت ثبت نام:

1)اصل و تصوير مدرک ديپلم 

2)اصل و تصوير مدرک کارداني مصوب مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات فناوري

3) معرفي نامه يگان خدمتي

4) تصوير صفحه اول شناسنامه(در صورت داشتن توضيحات، تصوير صفحه آخر نيز الزامي است)

5)فرم تقاضانامه ثبت نام دانشگاه علوم انتظامي امين

*************************************************************

ب)داوطلباني که داراي درجه ستوانيکمي به بالا بوده و جهت ادامه تحصيل در مقطع کارشناسي ناپيوسته به صورت غير منتسب و حين خدمت در اين دوره شرکت نموده بودند، لازم است ساعت 0830يکي از روزهاي شنبه تا چهارشنبه مورخ 96/07/29 الي 96/08/03 با در دست داشتن مدارک ذيل به معاونت تربيت و آموزش دانشگاه مراجعه نمايند.

شرايط و ضوابط جذب دانشجو در مقطع کارشناسي ناپيوسته غيرمنتسب(حين خدمت)( کد رشته4464):

1)عضويت کادر پايور ناجا(مرد).

2)داشتن مدرک کارداني مصوب مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات فناوري.

3)نداشتن سابقه ارتکاب جرائم محکوميت­هاي قضايي موثر و سابقه تنبيهات انضباطي(انتظارخدمت).

4)دارا بودن حداقل ميانگين نمره ارزيابي کارايي چهارسال 170.

5)داشتن حداقل درجه ستوانيکمي حداکثر تا تاريخ 30/10/96.

6)حداکثر سن خدمتي مجاز، 24 سال.

تبصره: کارکنان با جايگاه شغلي 16 به بالا، حداکثر با 25 سال خدمت.

مدارک لازم جهت ثبت نام:

1)اصل و تصوير مدرک ديپلم 

2) اصل و تصوير مدرک کارداني مصوب مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات فناوري

3) معرفي نامه يگان خدمتي

4) تصوير صفحه اول شناسنامه( در صورت داشتن توضيحات، تصوير صفحه آخر نيز الزامي است)

5)فرم تقاضانامه ثبت نام دانشگاه علوم انتظامي امين

*************************************************************

ج)داوطلباني که داراي درجه ستوانيکمي به بالا بوده و جهت تبديل مدرک کارشناسي ناپيوسته داخلي صادره از دانشگاه علوم انتظامي امين به مدرک مصوب مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات فناوري، در اين دوره شرکت نموده بودند، لازم است ساعت 0830 يکي از روزهاي شنبه تا چهارشنبه مورخ 96/07/29 الي 96/08/03 با در دست داشتن مدارک ذيل بر اساس رشته تحصيلي مدرک کارشناسي ناپيوسته خود به اداره ثبت نام دانشکده محل اخذ مدرک کارشناسي ناپيوسته داخلي مراجعه نمايند.

مدارک لازم جهت ثبت نام:

1)اصل و تصوير مدرک ديپلم 

2)اصل و تصوير مدرک کارداني مصوب مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات فناوري

3)اصل و تصوير مدرک کارشناسي ناپيوسته داخلي صادره از دانشگاه علوم انتظامي امين

4) تصوير صفحه اول شناسنامه( در صورت داشتن توضيحات، تصوير صفحه آخر نيز الزامي است)

5)عکس 4*3 شخصي زمينه سفيد 2 قطعه

6)فرم تقاضانامه ثبت نام دانشگاه علوم انتظامي امين

7)اخذ نامه درخواست تاييديه تحصيلي مدرک کارداني، پس از انجام فرآيند ثبت نام از مسئول ثبت نام دانشکده