توسعه دوره هاي تخصصي جرايم سازمان يافته/برگزاري کارگاه آشنايي با ظرفيت هاي هاي دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل

ارسال شده در تاریخ : شنبه 11 آذر 96


به گزارش روابط عمومي دانشگاه علوم انتظامي امين به نقل از مرکز آموزش بين المللي پليس ، اين کارگاه که با حضور نمايندگان وزارت امور خارجه ، دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل، فرماندهان و مسئولان دانشگاه علوم انتظامي امين برگزار گرديد ، به تبادل ارتباط طرفين مبني بر اجراي کارگاه هاي تخصصي دراين زمينه تاکيد شد.

در ادامه کارگاه آشنايي با ظرفيت هاي هاي دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر به صورت مبسوط در خصوص کنوانسيونهاي مبارزه با جرايم سازمان يافته ، کنوانسيون فساد ، اقدامات دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر در تهران(UNODC) مطالبي ارائه گرديد.

گفتني است در پايان اين کارگاه ، مقرر شد نسبت به توسعه دوره هاي آموزشي تخصصي در مصاديق جرايم سازمان يافته براي مرکز آموزش بين المللي دانشگاه علوم انتظامي امين اجرا گردد.


    ارتقاء امنیت وب با وف بومی