توسعه دوره هاي تخصصي جرايم سازمان يافته/برگزاري کارگاه آشنايي با ظرفيت هاي هاي دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل

ارسال شده در تاریخ : شنبه 11 آذر 96


به گزارش روابط عمومي دانشگاه علوم انتظامي امين به نقل از مرکز آموزش بين المللي پليس ، اين کارگاه که با حضور نمايندگان وزارت امور خارجه ، دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل، فرماندهان و مسئولان دانشگاه علوم انتظامي امين برگزار گرديد ، به تبادل ارتباط طرفين مبني بر اجراي کارگاه هاي تخصصي دراين زمينه تاکيد شد.

در ادامه کارگاه آشنايي با ظرفيت هاي هاي دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر به صورت مبسوط در خصوص کنوانسيونهاي مبارزه با جرايم سازمان يافته ، کنوانسيون فساد ، اقدامات دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر در تهران(UNODC) مطالبي ارائه گرديد.

گفتني است در پايان اين کارگاه ، مقرر شد نسبت به توسعه دوره هاي آموزشي تخصصي در مصاديق جرايم سازمان يافته براي مرکز آموزش بين المللي دانشگاه علوم انتظامي امين اجرا گردد.