چاپ کتاب آزمایشگاه های تحقیقات جنایی


به گزارش خبرگزاري دانشگاه علوم انتظامي امین و به نقل از اداره امور دانشی معاونت پژوهش.در سال های قبل فناوری را به عنوان پنجره ای به زندگی ما و مجرمان توصیف می کردند. این استعاره بین دنیای مجازی و فیزیکی تمایز قائل شده است. اما در حال حاضر این تمایز و جدایی از بین رفته است. فناوری به کونه ای جدایی ناپذیر با زندگیما درآمیخته است و در هر کجا که هستیم حاضر و فعال است.با افزایش شدت و دامنه جرایم مربوط به رایانه توجه بیشتری به دستگیری و تعقیب مراقبت این مجرمان شده است. فناوری ها و قوانین جدیدی به منظور تسهیل پژوهش در زمینه فعالیت های مجرمانهمربوط به رایانه در حال ظهور است.اصطلاح علوم قانونی رایانه به بررسی قانونی اجزای رایانه می پردازد. این کتاب از چهار رشته علوم قانونی، علوم رایانه، حقوق و تحلیل شواهد رفتاری بهره گرفته است.علوم رایانه جزئیات فنی مورد نیاز برای درک جنبه های خاصی از شواهد دیجیتال را در اختیار ما می گذارد. علوم قانونی رویکردی کلی برای تحلیل شکل های مختلف شواهد دیجیتال برای ما فراهم می کند. تحلیل شواهد رفتاری یک روش نظام مند برای ترکیب دانش فنی خاص و روش های علمی عمومی در جهت دستیابی به فهم بهتری از رفتار و انگیزه جنایی ارائه می دهد.