چاپ کتاب دستنامه سلاح گرم و علم پرتابه شناسی


به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم انتظامي امین و به نقل از اداره امور دانشی معاونت پژوهش این کتاب تحلیل پزشکی قانونی مسائلی از قبیل سلامت، مرگ یا زندگی افراد را تحت الشعاع قرار داده و اقدامات قانونی، حقوقی و جنایی را شامل می شود، بنابراین مستلزم بیشترین مهارت ها و تجربیات است. پیشرفت های قابل توجهی در چند دهه گذشته در این علوم انجام شده و آزمایشگاه های قانونی مدرن امروز پر از تیم های کارشناسی است. افزایش حرفه ای گری و مهارت در روش های علمی بر پهنه فاصله علمی موجود میان کارشناس، وکیل و هیئت منصفه افزوده است. این کتاب با هدف آشنایی با سلاح های گرم، مهمات و چگونگی بررسی آثار به جا مانده از شلیک گلوله در صحنه های جرم و جنایت نگارش شده است.