چاپ کتاب مطالعه تطبیقی پلیس زن در کشورهای ایران – آلمان-بلژیک-دانمارک و مالزی


به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم انتظامي امین و به نقل از اداره امور دانشی معاونت پژوهش در این پژوهش ضمن مطالعه، وضعیت استخدام، آموزش و وظایف و مسئولیت های پلیس زن در سازمان پلیس جمهوری اسلامی ایران و چهار کشور مالزی، دانمارک، بلژیک و جمهوری فدرال آلمان را حول سه محور: الف)استخدام ب)آموزش ج)جایگاه پلیس زن مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد.