چاپ کتاب آزمایشگاه های تحقیقات جنایی


به گزارش خبرگزاري دانشگاه علوم انتظامي امین و به نقل از اداره امور دانشی معاونت پژوهش.

پیدایش جرایم نوظهور از یک طرف و رویکردهای علمی در کشف جرایم از طرفی دیگر، نیاز به بررسی‌های فنی و تخصصی را می‌طلبد. پلیس علمی از مهمترین و قابل اعتماد‌ترین مرجع ارایه نظریه‌های کارشناسی و آزمایشگاهی در عرصه علوم جنایی می‌باشد. آزمایشگاه تحقیقات جنایی پلیس در سال‌های اخیر با گسترش کمی و کیفی آزمایشگاه‌ها و بکارگیری متخصصین و کارشناسان کار آزموده دررشته‌های مختلف و تجهیزات پیشرفت و روزآمد و استفاده از روش‌های نوین توانسته است در بالاترین سطح و استانداردهای جهانی به ارائه خدمات بپردازد. در این کتاب تلاش شده است مطالب مطرح در حوزه علوم جنایی، از جنبه آزمایشگاهی آن بطور کامل و جامع بیان شود. از مزایای مهم آن کاربردی و قابل درک بودن آن برای کلیه افراد مرتبط با پرونده‌های جنایی مثل مراجع قضایی و انتظامی و سایر کارشناسان و دانشجویان رشته حقوق و علوم جنایی می‌باشد؛ و در نگارش آن از منابع دارای اعتبار و به روز، بهره گرفته شده است.