چاپ کتاب تحقیقات در جرایم با فناوری پیشرفته


به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم انتظامي امین و به نقل از اداره امور دانشیمعاونت پژوهش این کتاب کنترل رشد رفتارهای مجرمان،در به کارگیری سخت افزار ونرم افزار اینترنت، سیر تکامل سیستم های عامل در به کارگیری داده های کامپیوتر،جرایم فناوری ایمیلی مثل جعل چک وپول،کلاهبرداری املاک وحساب ها،سرقت خدمات تلفن،جرایم فناوری هکرها،کودک آزاری، مدیریت شواهد دیجیتال را مورد بحث قرار می دهد.