چاپ کتاب کنترل بین المللی مواد مخدر در قرن بیست ویکم


به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم انتظامي امین و به نقل از اداره انتشارات معاونت پژوهش; ویژگی اصلی این کتاب راهنمایی برقراری تعادل بین استفاده مناسب از داروهای مخدر و روان گردان واثرات نامطلوب آن ها از قبیل سوء مصرف و وابستگی است. توجه دولت ها به این موضوع جلب شده است که برای پیشگیری از سوء مصرف و وابستگی به مواد مخدر علاوه بر کنترل بین المللی تولید، ساخت وتجارت سایر اقدامات به ویژه کاهش تقاضا، نیازمند بهبود گسترش است. در سال های اخیر شورای بین المللی کنترل مواد مخدر به بررسی کنوانسیون های بین المللی مرتبط با مواد مخدر پرداخته است و از این رهگذر گامی در جهت شناسایی نقاط ضعف و قوت کنوانسیون های مبارزه با مواد مخدر که اکثر کشورهابه آن پیوسته اند برداشته شود. این کتاب با توضیح مختصری از دستور کار و نقش سازمان های مختلف در داخل سامانه بین المللی کنترل مواد مخدر و مسئولیت های انجمن بین المللی مواد مخدر شروع می شود که به عنوان بازوی داوری و حمایت از کنوانسیون است.