چاپ کتاب فرهنگ ها وجرایم


به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم انتظامي امین و به نقل از اداره امور دانشیمعاونت پژوهش این ترجمه، با در نظر گرفتن آمار جرم و جنایت و تغییرات اجتماعی به بررسی جرئیات مردم انگلیسی زبان تحت پوشش این آمار و به مقایسه تجربه انگلیستان با آلمان، آمریکا و فرانسه پرداخته است. در واقع آنچه در طول زمان در این چهار ملیت را مورد بررسی قرار می دهد 1)درونی سازی ارزش(فرآیندی که هنگامی موفق است که کنترل های غیر ضروری ارائه کند مانند فردی که توسط وجدان هدایت می شود 2)کنترل غیر رسمی جامعه تا حدی که درونی سازی با شکست مواجه شده باشد3)کنترل پلیس به حدی که شکست در خود کنترلی و کنترل جامعه وجود دارد .این کتاب دعوت به مبارزه از علل غیر تاریخی استانی و مادی و شک و تردید متداول دریافت شده از ایجاد جرم شناسی به ویژه در دولت است.