چاپ کتاب راهنمای کامل آمادگی جسمانی در ورزش های رزمی


به گزارش خبرگزاري دانشگاه علوم انتظامي امین و به نقل از اداره امور دانشیمعاونت;آمادگی جسمانی در نیروهای نظامی و انتظامی واژه آشنایی است که هرگونه اختلال در آن باعث کاهش عملکرد و شکست در ماموریت های محوله می شود. از سوی دیگر علمی شدن فعالیت های آماده سازی ورزشکاران، افراد عادی و حتی نیروهای نظامی، مطلوب همه نیروهای علمی در حیطه علوم ورزشی می باشد. در نیروهای انتظامی ورزش های رزمی تکواندو، کاراته، جودو و دفاع شخصی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این کتاب تلاش شده است تا مطالب کاربردی در زمینه اصول آمادگی جسمانی رشته های مذکور گردآوری شود.