چاپ کتاب راهنمای کامل آمادگی جسمانی در ورزش های رزمی


به گزارش خبرگزاري دانشگاه علوم انتظامي امین و به نقل از اداره امور دانشیمعاونت;آمادگی جسمانی در نیروهای نظامی و انتظامی واژه آشنایی است که هرگونه اختلال در آن باعث کاهش عملکرد و شکست در ماموریت های محوله می شود. از سوی دیگر علمی شدن فعالیت های آماده سازی ورزشکاران، افراد عادی و حتی نیروهای نظامی، مطلوب همه نیروهای علمی در حیطه علوم ورزشی می باشد. در نیروهای انتظامی ورزش های رزمی تکواندو، کاراته، جودو و دفاع شخصی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این کتاب تلاش شده است تا مطالب کاربردی در زمینه اصول آمادگی جسمانی رشته های مذکور گردآوری شود.


    ارتقاء امنیت وب با وف بومی