چاپ کتاب بررسی قانونی صحنه جرم


به گزارش خبرگزاري دانشگاه علوم انتظامي امین و به نقل از اداره امور دانشی معاونت پژوهش؛ تحقیقات و علایق حرفه‌ای نویسنده (دکتر شالر) بر کاربرد علم و فناوری در بررسی صحنۀ جرم متمرکز شده است. تحقیقات اخیر او دربارۀ تعیین هویت دی‌ان‌ای انسانی و باکتریایی و نیز تعیین کمیت پاسخ زیستی به آسیب و شوک، به‌کمک تجزیه و تحلیل خون و بافت بعد از مرگ است. او کارگاه‌های آموزشی در زمینة بررسی صحنة جرم، بازسازی صحنه و تجزیه و تحلیل الگوی لکة خون، برای نهادهای مجری قانون دایر کرده است. همچنین دریافت‌کنندة حق انحصاری در ایالات متحده برای روش بدیعی جهت بهبود و توسعة استفاده از اثر انگشت است. این روش، طرح مطالعاتی ادامه‌داری است که اخیراً بودجه‌ای از مؤسسة بین‌المللی دادگستری دریافت کرده است.

بخش اول کتاب روند معمولی بررسی صحنه جرم و تعاریف و فلسفه هر بحث، بخش دوم کتاب درباره روش علمی، غرض ورزی، منطق و چگونگی استدلال و کاربرد مناسب روش علمی به منزله تنها راه برای کاهش غرض ورزی در یک تحقیق است. بخش های بعدی به اصول مدیریتی بررسی صحنه جرم، قوانین عکسبرداری قانونی، اصول بنیادی مدارک در صحنه جرم، صحنه های جرم زیست شناختی،آثار انگشت، حشره شناسی، تجزیه و تحلیل الگوی خون، آشنایی با تحقیقات صحنه تیراندازی، اسلحه های زیستی، صحنه های جرم آتش سوزی و در پایان جمع آوری و نگهداری مدارک را تشریح می کند.