چاپ کتاب فرهنگ روان شناسی قانونی


به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم انتظامي امین و به نقل از اداره امور دانشی معاونت پژوهش؛ روانشناسان به منظور حمایت اجتماعی و برای دفاع و ترویج دیدگاه خود درباره پژوهش روان شناختی علمی، جامعه روانشناسی را تاسیس کرده اند. دلایل راه اندازی این جامعه ترویج روان شناسی حقوقی و جرم شناختی، ایجاد ضوابط و دستورالعمل های اخلاقی برای روان شناسی قانونی و هم چنین آگاه سازی عموم و گروه ها از کارهای انجام شده در حوزه قانونی بوده است. به دنبال آن رشته روان شناسی قانونی نیز راه اندازی شده است.تالیف این فرهنگ به دلیل رشد جامعه حرفه ای روانشناسان قانونی را با توجه به گسترش علاقه، تحقیق و عمل در این رشته ممکن شده است. نکته جالب توجه در تدوین این فرهنگ یادآوری قدرت رو به رشد این رشته از نظر وسعت و عمق است که در مدخل های این فرهنگ گنجانده شده است. مدخل های این فرهنگ طیف وسیعی از حوزه های دانش مورد نیاز کارآموزان را دربرمی گیرد.