چاپ کتاب چالش های مرزی ایران و پاکستان


به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم انتظامي امین و به نقل از اداره امور دانشی معاونت پژوهش؛ این کتاب مواردی که در طول زمان، مرز های ایران و پاکستان را تحت تأثیر قرار داده است در این کتاب مورد بررسی قرار می گیرد. پاکستان از لحاظ تاریخی همواره در قلمرو ایران بوده است و دارای یک مرز مشترک بودند. پاکستان به علت نفوذ سنتی انگلیس و کشورهای عربی به ویژه عربستان سعودی، گسترش نفوذ آمریکا در طی دوره جنگ سرد، دخالت بیگانگان در بلوچستان و تقویت گروه های تروریستی در این کشور و همچنین دخالت های بیگانگان در مرزهای شرقی ایران برای دست یابی به منافع اقتصادی و سیاسی و فرهنگی واجتماعی روابط دو کشور را تحت تأثیر قرار داده است. در این نوشتار پس از بررسی تاریخ و جغرافیای پاکستان و مرز مشترک ایران و آن کشور، چالش های داخلی و خارجی دو کشور(چالش های سیاسی و مناقشات، عوامل بی ثباتی و ناپایداری سیاسی و اقتصادی، احزاب و گروه ها) بایسته های مدیریت مرز ایران و پاکستان و نقاط ضعف و قوت و فرصت ها و تهدیدات هم جواری دو کشور بیان شده است.