اهداف

در همین راستا از وظایف مهم دانشگاه علوم انتظامی که به مثابه بازوی توانمند علمی پلیس جمهوری اسلامی ایران است، تولید و توسعۀ دانش انتظامی در سطوح بالا و آموزش و تربیت افسران در مقاطع تحصیلی عالی است که در سال های اخیر با تأسیس دانشکده های تخصصی روند رو به رشدی را طی کرده است. مجموعه حاضر نیز به منظور اطلاع رسانی و آشنایی بیشتر خوانندگان گرامی با دانشگاه علوم انتظامی، دانشکده های تخصصی آمادگی جسمانی با محوریت دینی است.

 این دانشگاه، با هدف تعلیم و تربیت افسران با ایمان، شجاع، آگاه و توانا در راستای اجرای بهینه مأموریت ها و وظایف متنوع و خطیری که قانونگذار به عهدۀ نیروی انتظامی گذشته است از جایگاه مناسبی در نظام دانشگاهی کشور برخوردار است. دانشگاه علوم انتظامی از زمان تأسیس تاکنون، همگام با تحولاتی که پلیس ایران در دوره های مختلف تاریخی با آن روبه رو بوده، شاهد دگرگونی ها و فراز و نشیب هایی برای رسیدن به هدف عالی و مطلوب خود بوده است.