معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه

معاونت پژوهش رکن تحقیقاتی و علمی دانشگاه علوم انتظامی است که کارکردهای تولید دانش، اشاعه و گسترش دانش، خدمات پژوهشی و ارتقای سطح علمی استادان و دانشجویان را به عهده دارد و با اجرای طرح های پژوهشی، تألیف و ترجمه پژوهشی، تولید نشریات علمی– تخصصی، چاپ کتب علمی، برگزاری همایش ها و میزگردهای علمی– کاربردی، برپایی نمایشگاه ها و ... در تحقق اهداف پژوهشی دانشگاه و تولید دانش انتظامی و توسعه ادبیات پلیسی نقش عمده ای را در دانشگاه علوم انتظامی و نیروی انتظامی بر عهده دارد.

برخی از اهداف پژوهشی دانشگاه علوم انتظامی عبارتند از:

 1. کاربردی کردن تجارب و یافته های علمی؛

 2. تولید و توسعه دانش مورد نیاز؛

 3. توسعه روحیه پژوهشگری؛

 4. تقویت آموزش پژوهش محور؛

 5. کمک به بهبود تحول در راهبردهای امنیتی– انتظامی و ایجاد پشتوانه علمی برای مأموریت های نیروی انتظامی؛ 6. کمک به ارتقای سطح علمی استادان و دانشجویان؛

 7. برنامه ریزی برای استفاده اعضای هیئت علمی از فرصت-های مطالعاتی داخل و خارج از کشور؛

 8. تصویب و نظارت بر کلیه طرح های پژوهشی از جمله پایان نامه های تحصیلی دانشجویان؛

 9. تربیت پژوهشگر و محقق؛

 10. تحلیل علمی بحران ها، تهدیدها و مسائل و پدیده-های امنیتی– اجتماعی.

 ذکر این نکته ضروریست که، معاونت پژوهش با بهره گیری از توان علمی دانشکده ها و محققان خود چاپ و انتشار تعداد سه فصلنامه علمی پژوهشی، سه فصلنامه علمی ترویجی و دو فصلنامه علمی تخصصی و چاپ و انتشار 138 عنوان کتاب در زمینه های مختلف دانش پلیسی و علوم مرتبط با آن و انجام طرح های تحقیقاتی مختلف از سوی اعضای هیئت علمی دانشگاه توانسته است نقش عمده ای در تولید، انباشت و گسترش دانش پلیسی ایفا کند.

در اداره تحقیقات برابر شاخص های ابلاغی، فعالیت های پژوهشی در دو شاخصه اصلی صنعتی و غیر صنعتی برنامه ریزی و اجرا می شود.در زیرمجموعه این شاخه ها، محورهای کلی زیر مدنظر بوده و پیگیری می شود:

• طرح های تحقیقاتی در حوزۀ آموزش عالی، دانشجویی، استادان و فضای آموزشی تألیف و ترجمه در زمینه های دانشجویی وآموزش عالی؛

 • فعالیت های علمی– مطالعاتی در زمینه های آموزش عالی دانشگاه علوم انتظامی؛

 • فعالیت های اطلاع رسانی علمی– پژوهشی در حوزۀ آموزش عالی؛

  • پشتیبانی خدماتی پژوهش.