معاونت تربیت بدنی دانشگاه

مأموریت

 

برنامه ريزي در جهت حفظ و ارتقا سطح آمادگي جسماني دانشجويان و كاركنان دانشگاه و توسعه ورزش هاي رزمي كاربردي در چارچوب سياست هاي دانشگاه و ناجا.

 

ساختار معاونت تربیت بدنی

 

1-  تهيه و تنظيم آيين نامه ها، دستورالعمل ها، قوانين و مقررات مورد نياز تربيت بدني و قرار دادن در مسير مراحل تصويب؛

2-  برنامه ريزي، اجرا و پيگيري برنامه هاي آموزشي (داوري و مربيگري) و برگزاري مسابقات در سطح دانشگاه؛

3-  برنامه ريزي و پيگيري در جهت حضور ورزشكاران دانشگاه در برنامه هاي مسابقاتي و آموزشي ناجا ، ستاد كل نيروهاي مسلح ،دانشگاه ها و فدراسيون¬هاي ورزشي؛

4-     نظارت و ارزشيابي از كليه برنامه هاي آموزشي و مسابقاتي در جهت ارتقا سطح كمي و كيفي آن؛

5-     توسعه و تعميم ورزش همگاني در سطح دانشگاه براي كاركنان و خانواده هاي آنها؛

6-  انجام مطالعات و تحقيقات مورد نياز تربيت بدني به منظور بالابردن كيفيت علمي و تخصصي ورزش در دانشگاه؛

7-  توسعه ورزش هاي رزمي و كاربردي تكواندو ، جودو ، كاراته ، دفاع شخصي، تيراندازي و شنا جهت دانشجويان و كاركنان.

8-  برنامه ريزي در خصوص گسترش فعاليت هاي ورزشي در جهت حفظ سلامتي و آمادگي جسماني دانشجويان و كاركنان دانشگاه و استفاده بهينه از اوقات فراغت آنان؛

9-  پيگيري در جهت ايجاد و توسعه اماكن و تاسيسات ورزشي در سطح دانشگاه مطابق با استانداردهاي بين-المللي از طريق مبادي ذيربط؛

 

اهداف معاونت تربيت بدني دانشگاه

1-  بالا بردن سطح آمادگي جسماني و ايجاد روحيه نشاط و شادابي در بين دانشجويان و كاركنان با برگزاري برنامه هاي ورزش صبحگاهي ، كوهپيمايي و ....

2-  اخذ آزمون آمادگي جسماني از دانشجويان و كاركنان و مقايسه وضعيت آمادگي جسماني آنان و شناسايي نقاط قوت و ضعف

3-     برگزاري كلاسهاي تيمداري در رشته هاي مختلف ورزشي براي كسب آمادگي ورزشكاران جهت شركت در مسابقات

4-  شركت در مسابقات سراسري ناجا، نيروهاي مسلح ، دانشگاه هاي منطقه 13 وزارت علوم ، المپياد دانشجويان كشور و كسب عناوين تيمي و انفرادي

5-  كسب سكوهاي قهرماني در مسابقات ليگ كشور ،نيروهاي مسلح ،سراسري ناجا، دانشگاه هاي وابسته، دانشگاه هاي نظامي، المپياد دانشجويان كشور و ...

6-     معرفي و اعزام مربيان و ورزشكاران نخبه دانشگاه علوم انتظامي به مسابقات جهاني و بين المللي 

 

معاونت تربيت بدني دانشگاه به منظور ارتقاء سطح آمادگي جسماني و ايجاد شادابي و تندرستي دانشجويان و كاركنان دانشگاه اقدام به موارد ذيل نموده است (اهم موارد):

1-  برگزاري ورزش صبحگاهي براي دانشجويان و كاركنان دانشگاه (دانشجويان دو روز در هفته و كاركنان سه روز در هفته)

2-     برگزاري برنامه هاي كوهپيمايي براي كاركنان و دانشجويان در پايان هر هفته

3-     برگزاري دوره هاي مربيگري درجه3 ورزش صبحگاهي و دوره مربيگري تونفا

4-     اعزام مربيان و داوران دانشگاه به دوره هاي ارتقاء سطح مربيگري و داوري

5-  شركت در مسابقات مختلف ورزشي در سطح ناجا،نيروهاي مسلح، دانشگاه هاي كشور و ... و كسب عناوين مختلف تيمي و انفرادي 6- احداث زمين چمن مصنوعي دانشگاه و تجهيز سالنهاي بدنسازي دانشكده فرماندهي و ستاد و دانشكده انتظامي

6-  ميزباني مسابقات مختلف ورزشي مانند مسابقات تيراندازي با اسلحه و تيراندازي با كمان ليگ برتر كشور و مسابقات آمادگي جسماني سراسري ناجا ...

7-      اخذ آزمون آمادگي جسماني از كاركنان و دانشجويان