دانشکده فرماندهی و ستاد

در راستای توسعه مدیریت و ارتقای سطح کارآیی و اثربخشی کارکنان و به منظور تربیت و تأمین فرماندهان و مدیران سطوح میانی و عالی نیروی انتظامی و به استناد بند الف ماده 55 قانون استخدامی ناجا، دانشکده فرماندهی و ستاد (دافوس) تحت تابعیت دانشگاه علوم انتظامی در اردیبهشت ماه سال 1372 تأسیس شد.

 

همچنین برابر بند 55 قانون استخدامی ناجا برای کارکنان پایور با مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد به بالا، جهت تصدی مشاغل فرماندهی و مدیریت عالی و همچنین برابر بند ب و ج همان ماده قانونی، برای کارکنان پایور با مدارک کاردانی و کارشناسی، شرایط لازم برای طی دوره دافوس کوتاه مدت تعریف شده است. انتظار از دوره دافوس، توسعه و ارتقای دانش، بینش و منش فرماندهان و مدیران نیروی انتظامی برای شناخت و تجزیه و تحلیل آسیب پذیری های سازمانی، اجتماعی و تهدیدهای انتظامی است. دانش آموختگان این دوره قابلیت طرح ریزی و هدایت عملیات مشترک انتظامی را به منظور حفظ و برقراری نظم و امنیت می یابند.

 

در حال حاضر دانشکده فرماندهی و ستاد دارای یک رشته مصوب مورد تأیید ستاد کل قوا و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تحت عنوان  «فرماندهی و مدیریت انتظامی» است، لیکن اخیراً رشته مذکور از طریق ستاد کل قوا به سه رشته فرماندهی و مدیریت انتظامی، مدیریت عملیات انتظامی و مدیریت پشتیبانی انتظامی تغییر یافته و مراحل تصویب نهایی را در وزارت علوم و تحقیقات و فناوری طی می کند. همچنین این دانشکده برگزاری دوره های کارشناسی ارشد سایر رشته ها را برعهده دارد. ضمن اینکه از سال 1391 دوره های دکتری در سه رشته پیشگیری انتظامی، مدیریت ترافیک و جرم یابی در این دانشکده برگزار می شود.دافوس در کنار اجرای مأموریت های آموزشی خود و همچنین انجام پژوهش های کاربردی مورد نیاز در محیط آموزش عالی ناجا، با استفاده از ساختارهای پژوهشی، قابلیت های علمی استادان و گروه های علمی تابعه، مأموریت پرداختن به حوزه تولید دانش نو پلیسی (نهضت شکستن مرزهای دانش) را به عهده دارد.

 

این دانشکده با چاپ و انتشار فصلنامه علمی پژوهشی « مطالعات مدیریت انتظامی» نقش مهمی در تولید مقالات علمی– تخصصی برعهده دارد.