دانشکده علوم و فنون اطلاعات و آگاهی

با گسترش روزافزون علوم مختلف و صنعتی شدن جوامع، ساختار اجتماعی و بنیادی دچار تحولات اساسی شده است و بالطبع جرایم نیز از لحاظ پیچیدگی دگرگون و ارتکاب جرایم از سنتی به مدرن تغییر یافته است. بنابراین لزوم برخورد علمی و تخصصی با این جرایم کاملاً محسوس است و با توجه به حوزه های مأموریتی نیروی انتظامی، ضروری است برای مبارزه با جرایم پیچیده و جدید کنونی نسبت به تربیت افسران متخصص اقدام شود. گروه های آموزشی کشف علمی جرایم، اطلاعات، مبارزه با مواد مخدر، علوم اجتماعی، تشخیص هویت و علوم پزشکی و حفاظت در این دانشکده مستقر هستند و همچنین کارگاه های آموزشی تخصصی، بررسی صحنه جرم، انگشت نگاری، عکاسی و فیلم برداری جنایی، مواد مخدر، آزمایشگاه تحقیقات جنایی، مصاحبه و بازجویی و کارگاه پشتیبانی و عملیات در این دانشکده فعالیت داشته و آموزش های لازم را به دانشجویان ارائه می کنند. این دانشکده به منظور تولید و گسترش تخصصی علوم امنیتی و جنایی اقدام به چاپ و انتشار «فصلنامه تخصصی پلیس علمی» کرده است.

 

این دانشکده با چاپ و انتشار فصلنامه علمی پژوهشی « مطالعات مدیریت انتظامی» نقش مهمی در تولید مقالات علمی– تخصصی برعهده دارد.

 

 جدول مقاطع و رشته های تحصیلی در دانشکده علوم و فنون اطلاعات و آگاهی

 

مقطع

رشته

مقطع

عمومی

کشف علمی جرایم

کاردانی

آگاهی

کشف علمی جرایم

کارشناسی

آگاهی، مبارزه با مواد مخدر، تشخیص هویت و مبارزه با جرایم اقتصادی

کشف علمی جرایم

کارشناسی

عملیات

اطلاعات

کاردانی

بررسی اطلاعات، عملیات اطلاعاتی و پشتیبانی اطلاعات

اطلاعات

کارشناسی

تجزیه و تحلیل سیستم های اطلاعاتی

اطلاعات

کارشناسی ارشد

حفاظت

حفاظت

کارشناسی ناپیوسته

علوم اجتماعی

علوم اجتماعی

کارشناسی ارشد