دانشکده علوم وفنون مرزی

دانشکده علوم و فنون اداری و پشتیبانی یکی از دانشکده های دانشگاه علوم انتظامی است که در راستای سیاستگذاری آموزشی نیروی انتظامی مبنی بر تخصصی کردن دانشگاه به اقتضای تنوع مأموریت های نیروی انتظامی در مهرماه سال 1380 برای اجرای آموزش دروس مدیریتی، فنی، پشتیبانی و کاربردی با گروه های علمی فاوا، روان-شناسی، پشتیبانی، آماد، عمران، مالی و هنر راه-اندازی شده است.

در حال حاضر این دانشکده در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته و کارشناسی ارشد در رشته های مهندسی رایانه، مخابرات انتظامی، موسیقی نظامی، آماد و پشتیبانی، مهندسی عمران، حسابداری دولتی، مدیریت برنامه ریزی آموزشی، مدیریت دولتی، مدیریت آموزشی، فرماندهی آموزشی و معارف در حال اجرای مأموریت آموزشی است.این دانشکده، به منظور تولید، اشاعه دانش و علم در حوزه مأموریتی خود در سال های اخیر اقدام به چاپ و نشر فصلنامه تخصصی «مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی (توسعه)» کرده است.

رشته های تحصیلی در دانشکده علوم و فنون اداری و پشتیبانی

مقطع

رشته

گرایش

کارشناسی ارشد

مدیریت آموزشی

-

مدیریت دولتی

-

عقیدتی

گرایش معارف

عقیدتی

گرایش سیاسی

کارشناسی ارشد

مدیریت منابع انسانی

-

عقیدتی

کارشناسی ناپیوسته داخلی

اداری

مدیریت منابع انسانی

عقیدتی

-