برگزاری نمایشگاه کتاب دانشگاه علوم انتظامی امین در بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

ارسال شده در تاریخ : دوشنبه 13 اردیبهشت 1395

برگزاری نمایشگاه کتاب دانشگاه علوم انتظامی امین در  بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

برگزاری نمایشگاه کتاب دانشگاه علوم انتظامی امین در  بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

        آدرس:سالن 106 دانشگاهی غرفه 128