برگزاری نمایشگاه کتاب دانشگاه علوم انتظامی امین در سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

ارسال شده در تاریخ : دو شنبه 10 اردیبهشت 1397

برگزاری نمایشگاه کتاب دانشگاه علوم انتظامی امین در سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

برگزاری نمایشگاه کتاب دانشگاه علوم انتظامی امین در  سیویکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

آدرس: تهران - مصلای امام خمینی(ره) -بخش ناشران دانشگاهی- سالن 7 - غرفه 176